Giới thiệu dịch vụ Chứng thư số

- Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử.
          + Chữ ký số dựa trên công nghệ mã hoá công khai (RSA): mỗi người dùng phải có một cặp khoá (keypair) gồm các khoá công khai (public key) và cá khoá bí mật (private key).
          + Khoá bí mật là một khoá trong cặp khoá thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.
          + Khoá công khai là một khoá trong cặp khoá hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để kiểm tra chữ ký số được dùng để tạo khoá bí mật tương ứng trong cặp khoá – xác thực người tạo ra chữ ký số đó.
          + Ký số là thuê bao dùng đúng khoá bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.
          + Người nhận là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được, và tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.
- Chứng thư số
          + Chứng thư số là một chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.
          + Chứng thư số có thể được xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet.
           + Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của một đối tượng đó với một khoá công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.
          + Chứng thư số được tạo bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thực, trong đó chứa khoá công khai (public key) của người dùng và các thông tin của người dùng theo chuẩn X.509.
          + Ký số là việc đưa khoá bí mật vào một chương trình phần mềm, để tự động tạo ra và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.
- Thuê bao : Là tổ chức, cá nhận được cấp chứng thư số, chấp nhận chứng thư số và giữ khoá bí mật tương ứng với khoá công khai, ghi trên chứng thư số.