Công nghệ sử dụng

Các công nghệ được được chúng tôi sử dụng để phát triển phần mềm:
Công nghệ Microsoft: Các công nghệ trên nền tảng .NET , SQL Server, IIS , WCF, MVC, Silverlight
Mã nguồn mở: Python, MySQL , Linux, Apache , Django , Eclipse
Công nghệ Oracle: Oracle Developer Tools(Oracle Forms, Oracle Report, Oracle Designer) , Oracle Database 8/8i/9i/10g,
Oracle Application Server
Công nghệ IBM: IBM Rational Softwares
Phương pháp luận/Quy trình phần mềm: IBM Rational Unified Process, Oracle Case method , Agile Software Development