Giải pháp công nghệ thông tin

" Với sứ mệnh mang lại những dịch vụ, giải pháp với chi phí tối ưu và sự hài lòng mỹ mãn cho các khách hàng, BeginIT đang cố gắn hết mình vì lợi ích của các khách hàng bằng các giá trị cốt lõi : Hiệu quả - Chất lượng – Chuyên nghiệp. "

QUY TRÌNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT chúng tôi luôn hiểu rõ doanh nghiệp đã và đang ứng dụng CNTT ở mức độ nào ? việc khảo sát, thống kê đánh giá để đưa ra giải pháp ứng dụng CNTT phù hợp với thực trạng doanh nghiệp là vô cùng cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Khảo sát
· Hạ tầng kỷ thuật: hệ thống mạng, trang thiết bị CNTT...
· Phần mềm hỗ trợ: các phần mềm ứng dụng hiện có của doanh nghiệp
· Nguồn nhân lực: mức độ sử dụng CNTT của nhân viên
· Các bộ phận ứng dụng / chưa ứng dụng CNTT trong công việc
· Chính sách đầu tư của doanh nghiệp vào CNTT.
Thống kê: Lập bảng kê chi tiết các hạn mục đã khảo sát.
Đánh giá: Dựng biểu đồ so sánh, nhận xét về mô hình CNTT của doanh nghiệp.
Giải pháp : Từ việc khảo sát và thống kê chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp để xây dựng cũng như cải tiến các quy trình ứng dụng CNTT hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động của doanh nghiệp .