Giải pháp công nghệ phần mềm
---------------- QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM----------------

      Các bước Công ty giải pháp CNTT BeginIT sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế phần mềm cho bạn với các nội dung và chức năng như sau:
      Với từng dự án phần mềm mà các bước có thể có thêm hoặc bớt nhưng chúng tôi có thể đưa ra các quy trình cơ bản như sau:
Giai đoạn 1: Thu thập thông tin khách hàng
      - Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng.
       - Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về phần mềm và các thông tin khách hàng cung cấp.
Giai đoạn 2: Giai đoạn phân tích
      - Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế phần mềm của khách hàng, phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của khàch hàng
      - Lập kế hoạch thực hiện dự án
      - Căn cứ trên kết quả khảo sát, thông tin do khách hàng cung cấp thiết kế lập cấu trúc cho phần mềm và thiết kế chung cho toàn hệ thống.
Giai đoạn 3: Giai đoạn thiết kế
      - Xem xét chi tiết yêu cầu và tiến hành thiết kế
      - Tiến hành xử lý , thu thập tài liệu liên quan
      - Kiểm tra sản phẩm để đảm bảo thống nhất.
Giai đoạn 4: Giai đoạn xây dựng
      - Xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế.
      - Tích hợp hệ thống: lắp ghép phân tích thiết kế, nội dung lập trình thành một sản phẩm.
      - Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và thực hiện nghiệm thu nội bộ
Giai đoạn 5: Giai đoạn chạy thử
      - Tổng hợp nội dung, xây dựng hệ thống theo thiết kế.
      - Kiểm tra và sửa lỗi.
      - Lắp ghép thiết kế với phần mềm, đảm bảo không sai lệch với thiết kế và phần mềm hoạt động tốt.
      - Chạy thử hệ thống trong vòng 01 tuần.
      - Kiểm tra và sửa.
Giai đoạn 6: Giai đoạn nghiệm thu
      - Khách hàng duyệt dự án: khách hàng duyệt chất lượng dự án.
      - Đăng tải hệ thống: đảm bảo hệ thống chạy tốt.
Giai đoạn 7: Giai đoạn chuyển giao
      - Bàn giao cho khách hàng (có đĩa CD mã nguồn).
      - Đào tạo và huấn luyện khách hàng dùng chương trình một cách hiệu quả
      - Đánh giá, bảo trì.      

Công ty giải pháp CNTT BeginIT luôn làm việc theo tiêu chí "Hiệu quả - chất lượng - chuyên nghiệp" .