Mắc ổ cắm


Mặt dùng cho hộp âm sàn của AMP NETCONNECT
Mặt âm tường hình vuông của AMP NETCONNECT.
Mặt âm tường dạng mỏng của AMP NETCONNECT.
Mặt âm tường dạng mỏng của AMP NETCONNECT.
Mặt âm tường dạng mỏng của AMP NETCONNECT