Nguyên tắc đăng ký tên miềnNguyên tắc đăng ký

 • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org...
 • Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-)
 • Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
 • Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
 • Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai
 • Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký, hoặc tên miền không có tranh chấp.
 • Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng.
 • Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Để có một tên miền tốt, Quý khách nên lưu ý các điểm sau :

 • Tên miền càng ngắn càng tốt.
 • Tên miền phải dễ nhớ.
 • Tên miền cao cấp .com, .net, .vn, .com.vn.
 • Tên miền không gây nhầm lẫn.
 • Tên miền khó viết sai.
 • Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai
 • Tên miền phải xây dựng dựa trên khách hàng mục tiêu
 • Không nên chọn tên miền quá 15 ký tự hoặc có dấu gạch ngang trừ khi bắt buộc.
 • Không nên chọn tên miền là số nhiều hay số ít (Trong tiếng Anh hay Việt).